www.phuongthinhphat.net

Các tin khác:

•  BÁO PC WORLD VIỆT NAM (02/05/2019 14:01:43)
•  Sản phẩm Nhân tài Đất Việt 2008 (02/05/2019 13:58:33)
•  Web khác (02/05/2019 13:56:39)
•  Báo Sài Gòn Tiếp Thị (02/05/2019 13:55:35)
•  Báo Doanh Nhân Việt Nam (02/05/2019 13:54:39)
•  Báo điện Tử VNExpress  (02/05/2019 13:52:09)
•  Báo PC World VN (02/05/2019 13:50:25)

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net