www.phuongthinhphat.net
Thông tin đơn hàng
STT
Tên sản phẩm
Giá bán
S.lg
Thành tiền
Xóa
1

pmdkrutphieu_36558360_6757.jpg

Phần mềm điều khiển rút phiếu

0 VND
0 VND
Tổng số tiền:
0 VND
 

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net