www.phuongthinhphat.net
Logo nhận diện thương hiệu hệ thống giữ xe thông minh phương thịnh phát

Logo nhận diện thương hiệu hệ thống giữ xe thông minh phương thịnh phát

Logo nhận diện thương hiệu hệ thống giữ xe thông minh phương thịnh phát

Giấy chứng nhận quyền tác giả hệ thống giũ xe thông minh PTP-SP

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net